دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز
کد کاربر
رمز
 
 
 
کجا رواست که از دست دوست هم بکشد
 
دلی که این همه از دســت روزگار کشـــید
 
« زنده ياد شهریار»
www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.